Richtprijzen voor fotografie.

Wij halen de inspiratie voor onze foto’s overal vandaan. De inspiratie voor onze tarieven halen we uit deze prijslijst. Maar we maken geen standaardfoto’s en hebben dus ook geen standaardprijzen. Bel of mail ons voor een op maat gesneden tarief. Onderhandelen over korting doen we alleen vóóraf.

Een ieder die onze foto’s gebruikt gaat akkoord met de door ons daaraan verbonden voorwaarden zoals hieronder weergegeven: Op al onze foto’s rust copyright. Wij verkopen slechts het recht tot eenmalige publicatie of ander vooraf overeengekomen gebruik. De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op de gebruiker. Er wordt slechts een (beperkte) gebruikslicentie verstrekt.

De inhoud van onze website mag slechts gebruikt worden voor oriëntatie. Elk ander gebruik, distributie, vermenigvuldiging, verspreiding of beschikbaar stellen van onze foto’s aan derden is zonder schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. Foto’s die gedownload worden door gebruikers die van ons een inlognaam en password ter beschikking hebben gekregen worden na gebruik gefactureerd. De inlogger verplicht zich om elk gebruik zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 5 werkdagen aan ons te melden. Niet of niet bijtijds gemeld en elk niet vooraf overeengekomen gebruik wordt beschouwd als inbreuk en zal door ons als zodanig worden behandeld.

Behoudens luchtfoto’s en een aantal zeer exclusieve opnames is het basislicentietarief voor internetgebruik van onze foto’s 350 euro ex btw. per jaar en voor onze timelapse video’s 600 euro per fragment per jaar. Op basis van vooraf gemaakte afspraken kunnen door ons afwijkende tarieven worden berekend. Naamsvermelding is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het is voor ons een zeer belangrijke mogelijkheid om nieuwe klanten aan te trekken. Indien er geen naamsvermelding is bij de publicatie, ook als er door welke oorzaak naamsvermelding niet mogelijk is, rekenen wij 100% extra.

Bij het constateren van inbreuk ontvangt de inbreukmaker een voorstel voor minnelijke schikking ten bedrage van in ieder geval het basislicentietarief plus een vermeerdering van minimaal 200 euro om de kosten van opsporing en verhaal te dekken, immateriële schade, het niet kunnen stellen van voorwaarden ten aanzien van de duur en omgeving van het gebruik, de vermindering van exclusiviteit en exploitatiemogelijkheden, en de juridische kosten. Bij gebruik zonder naamsvermelding of bij verminking van onze foto’s wordt bovendien in beide gevallen een extra opslag van 100% gerekend. Bij het niet accepteren van het voorstel voor minnelijke schikking zullen rechtsmaatregelen worden getroffen waarvan de kosten en alle bijkomende kosten op basis van artikel 1019h Rv volledig zullen worden verhaald op de inbreukmaker.

Auteursrecht op foto’s – 10 geboden

  1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
  9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

Algemene voorwaarden

Op onze diensten zijn de algemene voorwaarden van DuPho van toepassing.